Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 

Konkurs

Nowe inwestycje są bardzo ważne dla całej gminy i jej przyszłości. Niosą za sobą nowe miejsca pracy dzięki czemu zapewniają dobrobyt i bezpieczeństwo mieszkańcom. Dlatego władze samorządowe coraz częściej starają się być pierwsze w wyścigu o inwestora i zdają sobie sprawę z tego, że może w nim wygrać tylko najlepszy! Właśnie z myślą o najlepszych i najprężniej działających gminach, gminach, które osiągają sukcesy inwestycyjne i mogą szczycić się najwyższymi ocenami jakości pracy urzędników, powstał Konkurs "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

GENEZA KONKURSU

I edycja Konkursu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, odbyła się w 2002 roku. Sama idea powstała między innymi dzięki wieloletnim kontaktom z Laureatami siostrzanego Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Doświadczenie to pozwoliło na postawienie tezy, że skoro istnieją etyczne i rzetelne, a więc godne naśladowania przedsiębiorstwa, to istnieją także wzorcowe gminy promujące zrównoważony rozwój, korzystny zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla biznesu. Przedsiębiorcy, z którymi współpracowaliśmy skierowali naszą uwagę na potrzebę weryfikacji działań samorządów lokalnych, które nie tylko organizują codzienność swoich mieszkańców oraz przedsiębiorców, ale także kreują swój wizerunek, który może bądź zachęcać do aktywności na ich terenie przedsiębiorców planujących inwestycje, albo skutecznie zniechęcać do podejmowania działalności na terenie danej gminy.

ORGANIZATORZY

Organizatorem programu i konkursu "Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji" jest Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Konkurs jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Instytut ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie promocji etyki i wspierania przedsiębiorczości zarówno po stronie biznesu, jak i samorządów lokalnych. Świadczą o tym między innymi organizowane przez nas szkolenia i konferencje oraz opracowania, tj.: "Rozwój gospodarki wiejskiej", "Promocja inwestycji przez gminy", "Strategie inwestycyjne gmin", "Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym" itp. Instytut zrealizował m.in. projekt pt. "Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym", współfinansowany przez UE w ramach programu "Wzmocnienie działań dotyczących rzecznictwa i monitoringu" - komponent 2, numer referencyjny PL 2004/016-829.01.02.02 w ramach Programu Środki Przejściowe 2004 "Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu". Projekt miał na celu wypracowanie mechanizmów włączania partnerów społecznych, a w szczególności organizacji reprezentujących przedsiębiorców, izb gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń wspierania przedsiębiorczości w proces tworzenia lokalnego i regionalnego prawa. W efekcie powstały m.in. dwa opracowania: "Samorządowa demokracja partycypacyjna" i "Samorządowy monitoring legislacyjny. Monitorowanie prawa lokalnego przez partnerów społecznych". W 2008 r. Instytut wydał publikację, pt. "Elektroniczna komunikacja samorządowa. Innowacyjne narzędzia rzecznictwa interesów społecznych", będącą podsumowaniem badań prowadzonych w ramach projektu "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego", współfinansowanego przez UE w ramach umowy nr 10071/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/198. Innym projektem, skierowanym m.in. do samorządów był projekt pn. "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym." Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Więcej informacji o projektach oraz publikacjach Instytutu można znaleźć na stronie www.iped.pl. W roku 2013 r. Instytut rozpoczął realizację dwóch kolejnych projektów skierowanych do samorządów i we współpracy z nimi: projekt nr: POKL.05.04.02-00-F30/13 pt. "Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów" oraz projekt nr POKL.05.04.02-00-G52/13 pt. "Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi". Obydwa projekty są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Więcej informacji: www.gmina.fairplay.pl